همایش های معرفی تلویزیون های بلست

همایش های معرفی تلویزیون های بلست

همایش اصفهان 

همایش معرفی محصولات BLEST در پاییز ۱۳۹۵ در شهر اصفهان برگزار گردید.

همایش اصفهان Galary 1

همایش اسلامشهر

همایش معرفی محصولات BLEST، زمستان ۱۳۹۵در شهر اسلامشهر با حضور نمایندگان فروش این شرکت برگزار گردید.

همایش اسلامشهر Galary	 1

همایش سبزوار

در زمستان سال 1395 همایش معرفی محصولات BLEST در شهر سبزوار برگزار گردید.

همایش سبزوار   1

همایش مشهد

همایش معرفی محصولات BLEST، زمستان ۱۳۹۵ در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی برگزار گردید.

همایش مشهد 1

همایش مازندران 

همایش معرفی محصولات BLEST، زمستان ۱۳۹۵ در استان مازندران با حضوری نمایندگان فروش این استان برگزار گردید.

همایش مازندران 1

همایش رشت

همایش معرفی محصولات BLEST، بهار 1396 در استان گیلان شهر رشت برگزار شد.

همایش های رشت 1


ارسال پیام