نمایشگاه های لوازم خانگی و صوتی تصویری سال 1395

نماشگاه های لوازم خانگی 

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی یزد، زمستان 1395

پانزدهمین نمایشگاه تخصص لوازم خانگی یزد در زمستان سال 1395 در شهر یزد برگزار گردید.

نمایشگاه یزد 1

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم خانگی، اصفهان، 1395

بیستمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی لوازم خانگی زمستان سال 1395 در شهر اصفهان با حضور شرکت ایران رهجو برگزار گردید.
نمایشگاه اصفهان 1ارسال پیام